Zwolnienie pracownika z umową na czas określony

Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o pracę na czas określony jest to, że czas jej trwania jest z góry ustalony. Zwolnienie pracownika z taką umową przysparza często pracodawcom wielu kłopotów. Trzeba mieć przy tej okazji na uwadze kilka istotnych kwestii – jak chociażby czas trwania stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia i inne ważne aspekty

Wręczając wypowiedzenie pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę na czas określony, pracodawca nie jest zobligowany do podawania przyczyny, co w praktyce oznacza, iż rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić z jakiejkolwiek powodu.

Ponadto nie musi również zostać spełniony wymóg konsultacji związkowej, jeśli pracownik należy do związków zawodowych funkcjonujących na terenie zakładu pracy – co prawda stosowną klauzulę można zamieścić w umowie, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony wynosi generalnie 2 tygodnie – nie jest on zależy od długości trwania stosunku pracy. W tej materii mogą znaleźć zastosowanie inne rozwiązania, jeśli okoliczności są szczególne, np. zakład pracy zostaje postawiony w stan upadłości. Pracownik i pracodawca mogą zawrzeć porozumienie co do umownego wydłużenia okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na czas określony za wypowiedzeniem

Przepisy dopuszczają możliwość rozwiązania umowy na czas określony za wypowiedzeniem. Niemniej jednak muszą zostać tutaj spełnione dwa podstawowe warunki:

– czas trwania umowy o pracę jest dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym trzeba pamiętać, że okres ten odnosi się do jednej, konkretnej umowy, a nie do całego okresu zatrudnienia u danego pracodawcy,

– w umowie został zamieszczony zapis dopuszczający powyższą możliwość – brak takiej klauzuli uniemożliwia rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem; zapis ten można umieścić w umowie zarówno przy jej podpisywaniu, jak i w trakcie trwania stosunku pracy poprzez zawarcie aneksu do umowy.