Wzór umowy o pracę

W świetle przepisów kodeksu pracy najważniejszą umową jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Jest ona zgodnym oświadczeniem woli stron nawiązujących stosunek pracy, a zatem pracownika i pracodawcy.

Elementy umowy  pracę

W umowie o pracę muszą znaleźć się następujące elementy:

– oznaczenie stron umowy,

– określenie rodzaju umowy,

– data zawarcia umowy,

– informacje dotyczące warunków pracy i płacy ze szczególnym naciskiem na rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, termin jej rozpoczęcia, wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy.

W umowie o pracę nie wolno zamieszczać zakazanych klauzul, a także postanowień, które przewidują częściowo lub całkowicie nieodpłatność świadczenia. Postanowienia te są w obliczu prawa nieważne.

Wzór

Jeśli chodzi o wzór umowy o pracę, to nie ma odgórnych wytycznych w tym zakresie. Obowiązuje prawo swobody w zakresie kształtowania umów, aczkolwiek z uwzględnieniem powyższych aspektów,

Poniżej przykładowy wzór umowy o pracę:

ScreenShot001

 

ScreenShot002