Podatek od umowy o pracę

Wynagrodzenie pracownika stanowi dla niego przychód, w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzenie od pensji pracownika zaliczki na podatek dochodowy – obliczenia te są znacznie bardziej skomplikowane aniżeli w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak wyliczać podatek od umowy o pracę, zaprezentowane jest poniżej na przykładzie pracownika, którego pensja wynosi 2000 zł brutto. Pracownik ten mieści się w I progu podatkowym, a zatem stawka podatku wynosi tutaj 18 %. Przyjęto również założenie, iż miejscem stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest ta sama miejscowość, w której znajduje się zakład pracy, w związku z czym koszty uzyskania przychodu wynoszą 111,25 zł miesięcznie.

W pierwszej kolejności należy ustalić łączną wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, które są finansowane z kieszeni pracownika – za wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której będzie mowa w dalszej części:

– składka na ubezpieczenie emerytalne: 2000 zł x 9,76 % = 195,20 zł,

– składka na ubezpieczenie rentowe: 2000 zł x 1,5 % = 30 zł,

– składka na ubezpieczenie chorobowe: 2000 zł x 2,45 % = 49 zł.

Suma powyższych kwot to 274,20 zł.

Kolejny krok to obliczenie zaliczki na podatek dochodowy:

– od kwoty brutto wynagrodzenia odejmowana jest suma składek na ubezpieczenie społeczne: 2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł,

– od uzyskanej powyżej kwoty należy odjąć koszty uzyskania przychodu: 1725,80 zł – 111,25 zł = 1614,55 zł; po zaokrągleniu wyniku jest uzyskiwana kwota 1615 zł będąca dochodem pracownika, na bazie którego wylicza się zaliczkę na poczet podatku PIT.

W tym momencie pojawia się wspomniana wcześniej składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jej część pomniejsza podatek dochodowy, a zatem trzeba ją w prawidłowy sposób obliczyć. Jest to robione dwukrotnie w celu:

1. wyliczenia kwoty należnej ZUS – stawka 9 %:  1725,80 zł x 9% = 155,36 zł,

2. wyliczenie sumy, o którą pomniejszona będzie zaliczka na podatek dochodowy: 1725,80 zł x 7,75% = 133,74 zł; po zaokrągleniu wyniku jest uzyskiwana kwota 134 zł.

Kwota 1725,80 zł w powyższych wyliczeniach wzięła się stąd, że potrzebny jest do nich dochód nie pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Teraz następuje obliczenie właściwej zaliczki, która jest odprowadzana do fiskusa:

– pod uwagę są brane dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz stawka podatku: 1615 zł x 18% = 290,70 zł,

– od uzyskanej powyżej kwoty należy odjąć  miesięczną ulgę wynoszącą 46,33 zł oraz  kwotę, o którą pomniejszona została zaliczka na podatek dochodowy wg stawki 7,75%: 290,7 zł – 46,33 zł – 134 zł = 110,37 zł,

– uzyskany wynik 110,37 zł należy zaokrąglić, co daje 110 zł: w omawianym przypadku jest to właściwa zaliczka na podatek dochodowy.