Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Prawo do rozwiązania umowy o pracę przysługuje każdej ze stron stosunku pracy, a zatem i pracownikowi, i pracodawcy. Pracownik decydujący się na taki krok musi mieć na względzie kilka ważnych czynników takich jak m. in. rodzaj umowy czy staż pracy u danego pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy na czas określony

W przypadku umów o pracę na czas określony do rozwiązania stosunku pracy dochodzi po upływie czasu, na który umowa została podpisana. Obowiązuje tutaj 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Jeśli pracownik chciałby rozwiązać taką umowę za wypowiedzeniem, musi pamiętać o tym, że:

– czas trwania stosunku pracy musi być dłuższy niż 6 miesięcy,

– w umowie musi widnieć zapis dopuszczający taką możliwość,

– umowa na czas określony może zostać wypowiedziana przez pracownika  w sytuacji, kiedy w zakładzie dochodzi do zwolnień wynikających z przyczyn, które nie dotyczą pracowników,

– umowę na czas określony pracownik może wypowiedzieć w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji  zakładu pracy.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony

Składając wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, pracownik musi brać pod uwagę okres wypowiedzenia, którego długość jest zdeterminowana stażem pracy u danego pracodawcy. Okres ten wynosi:

– 2 tygodnie, jeśli staż jest krótszy niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc, jeśli staż wynosi co najmniej 6 miesięcy,

– 3 miesiące, jeśli staż wynosi co najmniej 3 lata.

Jeżeli złożenie przez pracownika wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, pracownik może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w trakcie trwania okresu wypowiedzenia – może, lecz nie musi, jest to wyłącznie dobra wola pracodawcy. Rozwiązując umowę za porozumieniem stron, można skrócić okres wypowiedzenia, co na sam tryb rozwiązania umowy nie ma wpływu.

Trzeba jeszcze dodać, iż pracownik może rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony bez wypowiedzenia. Możliwe jest to w następujących sytuacjach:

– pracownikowi zostało wydane oświadczenie lekarskie potwierdzające, iż praca na danym stanowisku negatywnie wpływa na stan jego zdrowia (jednak pod warunkiem, że pracodawca nie ma możliwości zapewnienia mu pracy na innym stanowisku),

– kiedy pracodawca dopuścił się rażącego naruszenia praw pracownika.

Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony musi spełniać wymogi formalne:

– konieczne jest zachowanie formy pisemnej,

– pracodawca musi potwierdzić odbiór wypowiedzenia,

– pracownik nie jest zobligowany do podawania powodów, dla których składa wypowiedzenie,

– wypowiedzenie może zostać złożone przez pracownika również wtedy, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim.