Zwolnienie pracownika z umową na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest dla pracownika najlepszą gwarancją ochrony stosunku pracy. Z uwagi na zobowiązania wynikające z kodeksu pracy wypowiedzenie pracownikowi takiej umowy jest trudniejsze niż ma to miejsce w przypadku umów na czas określony. Pracodawca musi pamiętać przy tej sposobności o kilku ważnych sprawach.

Przyczyna rozwiązania stosunku pracy

Decydując się na zwolnienie pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę na czas nieokreślony, pracodawca musi uzasadnić ten krok. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy musi być sformułowana w bardzo precyzyjny sposób i odnosić się do konkretnych zdarzeń bądź okoliczności. W obowiązującym w Polsce kodeksie pracy brak jest katalogu tychże przyczyn, niemniej jednak wymienić można takie, które w praktyce występują najczęściej. Są to:

– prowadzenie przez pracownika konkurencyjnej działalności,

– częste i przedłużające się nieobecności pracownika w pracy spowodowane zwolnieniami lekarskimi,

– brak lojalności pracownika wobec pracodawcy,

– utrata zaufania do pracownika uzasadniona racjonalnymi i obiektywnymi przesłankami,

– brak odpowiednich predyspozycji do pracy na zajmowanym przez pracownika stanowisku kierowniczym,

– osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego,

– prawomocne skazanie pracownika wyrokiem sądowym,

– brak należytej dbałości o dobro pracodawcy,

– niemożność zapewnienia pracownikowi wracającemu z urlopu wychowawczego pracy na stanowisku tym samym co przed urlopem lub podobnym, zgodnym z jego kwalifikacjami,

– uporczywe i powtarzające się zachowania pracownika, które godzą w dobre obyczaje i utrudniają/uniemożliwiają pracę pozostałym pracownikom.

Brak podania przyczyny rozwiązania umowy czyni wypowiedzenie bezskutecznym, dając tym samym pracownikowi podstawę do skierowania sprawy do sądu pracy.

Okres wypowiedzenia

Pracodawca musi także pamiętać o zachowaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Wynosi on:

– 2 tygodnie – przy okresie zatrudnienia u danego pracodawcy krótszym niż 6 miesięcy,

– 1 miesiąc – przy co najmniej 6-miesięcznym okresie zatrudnienia,

– 3 miesiące – przy co najmniej 3-letnim okresie zatrudnienia.

Inne uwagi

W wypowiedzeniu umowy koniecznie musi się znaleźć pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się lub żądania przywrócenia do pracy albo odszkodowania. Odwołać się pracownik może maksymalnie w przeciągu 7 dni  licząc od dnia, którym zostało mu wręczone wypowiedzenie bądź w przeciągu 14 dni, jeśli zwolnienie miało charakter natychmiastowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi posiadać formę pisemną, nie może na nim zabraknąć podpisu pracodawcy bądź podpisu osoby wyznaczonej przez pracodawcę do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy.