Ile dni urlopu?

Urlop wypoczynkowy to podstawowy rodzaj urlopu jaki przysługuje pracownikowi. Ma on charakter coroczny, nieprzerwany oraz płatny. Nie można się go ani zrzec, ani przenieść go na inną osobę. Urlop wypoczynkowy w podstawowym wymiarze przysługuje każdemu pracownikowi po ustalonym okresie zatrudnienia, natomiast dodatkowy urlop wypoczynkowy to przywilej niektórych grup pracowników, np. osób niepełnosprawnych.

Podstawy wymiar urlopu wypoczynkowego

Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od stażu pracy pracownika – stażu łącznego, a nie tylko u jednego pracodawcy. Wynosi on:

– 20 dni przy stażu pracy krótszym niż 10 lat,

– 26 dni przy stażu wynoszącym co najmniej10 lat.

Okresy wliczane do stażu pracy

W tym momencie pojawia się ważna kwestia, a mianowicie taka, co oprócz stażu pracy u poszczególnych pracodawców jest wliczane na poczet łącznego stażu pracy. Są to:

– okres zatrudnienia u pracodawców zagranicznych,

– okres czynnej oraz zawodowej służby wojskowej,

– okres pełnienia służby jako policjant lub funkcjonariusz,

– okresy nauki,

– okres pracy nakładczej,

– urlop bezpłatny,

– bezpłatny urlop szkoleniowy, z którego pracownik korzystał w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, ale nie został na ten urlop skierowany przez pracodawcę,

– bezpłatny urlop, który pracownik otrzymał na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy,

– okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie współmałżonka, a także okres przed przejęciem gospodarstwa po rodzicach lub teściach (na określonych zasadach),

– okres, za który pracownikowi przysługiwało odszkodowanie za skrócenie mu okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

– okres, za który pracownikowi przyznano wynagrodzenie w związku z orzeczeniem sądu przywracającym go do pracy albo odszkodowanie z powodu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę.

Urlop a niepełny wymiar czasu pracy

O ile ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy nie przysparza na ogół trudności, o tyle jest to nieco bardziej skomplikowane, kiedy w rachubę wchodzi niepełny wymiar czasu pracy. Punktem odniesienia jest tutaj wymiar urlopu dla pełnego etatu. Iloczyn wymiaru urlopu przysługującego przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu i wymiaru urlopu obowiązującego trzeba zaokrąglić w górę do pełnego dnia i przeliczyć go na godziny.

Jeśli stosunek pracy ustaje w przeciągu roku kalendarzowego, wymiar urlopu wypoczynkowego jest proporcjonalnie zmniejszany w stosunku do okresu zatrudnienia.