Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony jest umową o charakterze terminowym. W praktyce znajduje ona zastosowanie bardzo często. Stosunek pracy w tej właśnie formie jest nawiązywany wówczas, kiedy obie strony – czyli pracodawca i pracownik – zmierzają w nim pozostawać tylko przez określony z góry czas.

Umowę na czas określony można scharakteryzować w następujący sposób:

– czas jej trwania jest z góry określony – w umowie należy zatem wskazać albo konkretną datę kalendarzową, albo zdarzenie, którego zaistnienie poskutkuje rozwiązaniem umowy,

– w okresie jej obowiązywania istnieje podporządkowanie pracownika pracodawcy,

– pracodawca bierze na siebie ryzyko związane ze szkodami, które w trakcie trwania stosunku pracy pracownik może wyrządzić podmiotom zewnętrznym,

– w przypadku zawarcia dwóch z rzędu umów na czas określony trzecia jest traktowana jak umowa o pracę na czas nieokreślony – pod warunkiem jednak, że przerwa między drugą a trzecią umową nie trwała dłużej niż miesiąc,

– istnieje możliwość rozwiązania jej za wypowiedzeniem, ale muszą zostać przy tym spełnione pewne warunki.

Umowa sezonowa

Umowa sezonowa jest rodzajem umowy o pracę na czas określony. Znajduje ona zastosowanie w licznych branżach – np. hotelarskiej czy gastronomicznej, gdzie występuje uzależnienie od pór roku. Jest to umowa zawierana na krótki czas, maksymalnie kilkumiesięczny.